สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) โดย ดร.อำนาจ หมัดสดาย ประธาน สว.นท ตระหนักถึงคุณค่าแห่งการทำความดีตามพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่ ๙ คณะกรรมการจัดงานและสว.นท ได้เกิดแนวคิดในการจัดงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมอันดีงามของสังคม งานประทานรางวัลเชิดชูเกียรติ ญสส. ๑๑๐ ปี อนุสรณ์ พระชันษาชาตกาลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (รางวัล ญาณสังวร) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำความดีในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่พระภิกษุสงฆ์และบุคคลทั่วไปที่ทำความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีจากทั่วประเทศจากหลายสาขาอาชีพ เพื่อเป็นการอันจะก่อประโยชน์ให้กับสังคมไทยในวงกว้างและเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ซึ่งการค้นหาบุคคลที่จะเป็นต้นแบบคนดีแบบอย่างชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมกันทำความดีสืบไปและตามรอยพระยุคลบาท การทำความดีเพื่อสนองคุณแผ่นดิน เพื่อเป็นคนดีของแผ่นดิน “รางวัล ญาณสังวร” ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗

ดังนั้น คณะกรรมการจัดงานฯ โดยมี พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีใน รัชกาลที่ ๙ เป็นประธานอำนวยการโครงการฯ จึงขอถวาย “รางวัล ญาณสังวร” ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗ สาขา ผู้ส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น ให้แด่ พระอาจารย์อุทัย อุตฺตโม เจ้าอาวาส วัดภูยอดรวย บ้านนาหว้า ตำบลนาลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นบุคคลแบบอย่างสมควรได้รับการยกย่อง โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต. ม.ร.ว.วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ เป็นประธานพิธีมอบรางวัล

ในงานนี้นอกจากจะมีบรรดาลูกศิษย์มาแสดงความยินดีแล้ว ยังมีครอบครัวคนบันเทิงอย่าง เพชร-พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ควงภรรยา แตน-ราตรี วิทวัส พร้อมด้วยลูกชายคนโต นีโน่ รัฐบาล ที่รั้งตำแหน่งผู้กำกับซีรี่ส์เรื่อง “นาคา เดอะซาลอน” ช่อง 3HD และลูกสาวคนเล็ก มาร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ กรุงเทพฯ