ภาพบรรยากาศจากงานรับรางวัล “บุคคลแห่งปี” ระฆังทอง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารีดอนเมือง

โดยในงานนี้มีวงไอดอลสาว WISDOM ได้รับรางวัลในสาขา “เยาวชนต้นแบบดีเด่น” และ ส.ท. หญิง อาธิติยา แก้วเงิน ผู้บริหารวง WISDOM เองก็ได้รับรางวัลในสาขา “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น” รวมไปถึงน้อง ไข่มุก ชนัญญา เลิศวัฒนามงคล (ไข่มุก CNY) เองก็ได้รับรางวัลในสาขา “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น” เช่นกัน โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากพลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ประธานอำนวยการโครงการฯ เป็นผู้มอบรางวัล

สำหรับรางวัลระฆังทอง เป็นรางวัลที่จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบให้แก่คนดีที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ อันเกิดคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการทำความดีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจที่เกิดพลังกลายเป็นความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง เพื่อเป็นต้นแบบตัวอย่างแห่งการทำความดีให้แก่บุคคลและองค์กรต่าง ๆ เป็นแบบอย่างนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนปฏิบัติตนในการทำความดี อันที่จะนำพามาซึ่งความสุขให้แก่สังคมในส่วนรวม

Newsborn ขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่านที่ได้รับรางวัลเลยนะครับ

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ