พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณทรงพระกรุณาประทานรางวัล ไตรสรณะบูชาพระเสมาสยาม ครั้งที่ 2 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา โดยโปรดให้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ โดย “พี่อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง” ได้เข้ารับรางวัล ในสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา ณ หอประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รางวัลไตรสรณะบูชาพระเสมาสยามจัดโดย มูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชน คนสร้างชาติ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งเพื่อยกย่องบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ ส่งเสริมและสนับสนุนพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้เยาวชนศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา โดยมอบให้ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา สังคม และประเทศชาติ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบ